Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ là những câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về sức mạnh, nghị lực và niềm tin. Những câu nói này có thể truyền cảm hứng cho chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, trở nên mạnh mẽ hơn và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

câu nói tiếng anh hay về sự mạnh mẽ

Câu nói Tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ

 • “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm.

 • “The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.” – Nelson Mandela

Cách duy nhất để đạt được điều không thể là tin rằng nó có thể.

 • “Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.” – Arnold Schwarzenegger

Sức mạnh không đến từ chiến thắng. Những khó khăn phát triển sức mạnh của bạn. Khi bạn trải qua khó khăn và quyết định không đầu hàng, đó là sức mạnh.

 • “The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” – Mahatma Gandhi

Người yếu không bao giờ tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của người mạnh.

 • “It’s not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” – Charles Spurgeon

Không phải là chúng ta có bao nhiêu, mà là chúng ta tận hưởng bao nhiêu, mới mang lại hạnh phúc.

 • “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.

 • “The only thing that overcomes hard luck is hard work.” – Harry Golden

Chỉ có một thứ có thể vượt qua vận may xấu là làm việc chăm chỉ.

“The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

 • “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson

Người duy nhất bạn được định mệnh trở thành là người bạn quyết định trở thành.

 • “The only thing that is impossible is the thing you don’t try.” – George Bernard Shaw

Chỉ có một điều là không thể là điều bạn không thử.

 • “The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” – Joel Brown

Chỉ có một điều ngăn cản bạn và ước mơ của bạn là ý chí thử và niềm tin rằng nó thực sự có thể.

 • “The only thing that makes life worth living is the pursuit of great ideas.” – Helen Keller

Chỉ có một điều khiến cuộc sống đáng sống là theo đuổi những ý tưởng vĩ đại.

 • “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.” – Helen Keller

Chỉ có một điều tồi tệ hơn là mù lòa là có thị lực nhưng không có tầm nhìn.

 • “The only thing that can defeat you is yourself.” – Frank Sinatra

Chỉ có một thứ có thể đánh bại bạn là chính bạn.

 • “The only thing that is real is that which is happening now.” – Eckhart Tolle

Chỉ có một điều thực sự là điều đang xảy ra bây giờ.

 • “The only thing that will last is love.” – Maya Angelou

Chỉ có một thứ sẽ tồn tại là tình yêu.

 • “The only thing that will make you happy is being happy with who you are, and not who people think you are.” – Goldie Hawn

Chỉ có một thứ sẽ khiến bạn hạnh phúc là hạnh phúc với con người thật của bạn, chứ không phải con người mà mọi người nghĩ bạn là.

 • “The only thing that will never fail you is your heart.” – Paulo Coelho

Chỉ có một thứ sẽ không bao giờ thất bại với bạn là trái tim của bạn.

 • “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus

Chỉ có một điều là không đổi là sự thay đổi.

 • “The only thing that is impossible is an impossible thought.” – Edgar Allan Poe

Chỉ có một điều là không thể là một suy nghĩ không thể.

 • “The only thing that is more powerful than an idea whose time has come is an idea whose time has gone.” – Margaret Mead

Chỉ có một thứ mạnh hơn một ý tưởng đã đến thời điểm của nó là một ý tưởng đã qua thời điểm của nó.

 • “The only thing that matters is the present moment.” – Thich Nhat Hanh

Chỉ có một điều quan trọng là hiện tại.

 • “The only thing that is real is love.” – Rumi

Chỉ có một điều thực sự là tình yêu.

 • “The only thing that is worth living for is to live for others.” – Albert Einstein

Chỉ có một điều đáng sống là sống vì người khác.

 • “The only thing that matters is to be true to yourself.” – Bruce Lee

Chỉ có một điều quan trọng là trung thực với chính mình.

 • “The only thing that matters is to keep going.” – Winston Churchill

Chỉ có một điều quan trọng là tiếp tục.

 • “The only thing that matters is to never give up.” – Nelson Mandela

Chỉ có một điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc.

 • “The only thing that matters is to be happy.” – Dalai Lama

Chỉ có một điều quan trọng là hạnh phúc.

 • “The only thing that matters is to make a difference.” – Martin Luther King, Jr.

Chỉ có một điều quan trọng là tạo ra sự khác biệt.

 • “The strongest people are not those who show strength in front of us, but those who win battles we know nothing about.” – Harriet Beecher Stowe

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người thể hiện sức mạnh trước mặt chúng ta, mà là những người chiến thắng những trận chiến mà chúng ta không biết gì về.

 • “The strongest people are not those who never fall, but those who always get back up.” – Roy T. Bennett

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người không bao giờ gục ngã, mà là những người luôn đứng dậy.

 • “The strongest people are not those who ignore their problems, but those who face them head-on.” – Unknown

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người phớt lờ vấn đề của họ, mà là những người đối mặt với chúng trực tiếp.

 • “The strongest people are not those who have never cried, but those who have cried and have learned to smile again.” – Unknown

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người chưa bao giờ khóc, mà là những người đã khóc và đã học được cách mỉm cười trở lại.

 • “The strongest people are not those who have never felt pain, but those who have felt it and have chosen to continue.” – Unknown

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người chưa bao giờ cảm thấy đau đớn, mà là những người đã cảm thấy nó và đã chọn tiếp tục.

 • “The strongest people are not those who have never been afraid, but those who have faced their fears and have overcome them.” – Unknown

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người chưa bao giờ sợ hãi, mà là những người đã đối mặt với nỗi sợ hãi của họ và đã vượt qua chúng.

 • “The strongest people are not those who have never lost, but those who have lost and have learned from their mistakes.” – Unknown

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người chưa bao giờ thua, mà là những người đã thua và đã học hỏi từ sai lầm của họ.

 • “The strongest people are not those who have everything, but those who make the most of what they have.” – Unknown

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người có tất cả, mà là những người tận dụng tối đa những gì họ có.

 • “The strongest people are not those who never give up, but those who keep trying even when they think they will.” – Unknown

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người không bao giờ bỏ cuộc, mà là những người tiếp tục cố gắng ngay cả khi họ nghĩ rằng họ sẽ.

 • “The strongest people are not those who are perfect, but those who are willing to work on themselves to become better.” – Unknown

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người hoàn hảo, mà là những người sẵn sàng làm việc để trở nên tốt hơn.

câu nói Tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ

Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ

 • “Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.”Arnold Schwarzenegger

  Dịch nghĩa: Sức mạnh không đến từ chiến thắng. Những khó khăn phát triển sức mạnh của bạn. Khi bạn trải qua nghịch cảnh và quyết định không đầu hàng, đó là sức mạnh.

Câu nói này nhấn mạnh rằng sức mạnh không chỉ đến từ chiến thắng mà còn đến từ quá trình vượt qua khó khăn, thử thách. Khi chúng ta đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chúng ta sẽ được rèn giũa và trở nên mạnh mẽ hơn.

 • “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.”Steve Jobs

  Dịch nghĩa: Cách duy nhất để làm những việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng từ bỏ.

Câu nói này cho thấy rằng tình yêu là động lực mạnh mẽ giúp chúng ta đạt được những thành tựu lớn trong cuộc sống. Khi chúng ta yêu những gì mình làm, chúng ta sẽ có động lực và quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”Nelson Mandela

  Dịch nghĩa: Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ thất bại, mà là đứng dậy sau mỗi lần thất bại.

Câu nói này là lời nhắc nhở rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải học cách đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Khi chúng ta thất bại, đừng nản lòng, hãy rút kinh nghiệm và tiếp tục cố gắng.

 • “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”Franklin D. Roosevelt

  Dịch nghĩa: Giới hạn duy nhất đối với sự hiện thực hóa của chúng ta ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay.

Câu nói này nhấn mạnh rằng niềm tin và sự tự tin là chìa khóa để thành công. Khi chúng ta tin tưởng vào bản thân và khả năng của mình, chúng ta sẽ có động lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu to lớn.

 • “The only thing that overcomes hard luck is hard work.”Harry Golden

  Dịch nghĩa: Điều duy nhất vượt qua vận may là lao động chăm chỉ.

Câu nói này cho thấy rằng lao động chăm chỉ là yếu tố quan trọng nhất để thành công. Khi chúng ta chăm chỉ làm việc, chúng ta sẽ có cơ hội đạt được những thành tựu lớn trong cuộc sống.

Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ là nguồn cảm hứng cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Hãy ghi nhớ những câu nói này và áp dụng chúng vào cuộc sống của mình để trở thành một người mạnh mẽ và thành công. Đừng quên theo dõi blog stt của chúng tôi để cập nhật những bài viết hay mỗi ngày nhé.