Câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực là những câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về sự cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống. Những câu nói này có thể là lời động viên, khích lệ tinh thần của những người thành công dành cho những người đang nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực mà Sttngan.com chia sẻ đến cho bạn.

những câu nói tiếng anh hay về sự nỗ lực

Những câu nói Tiếng Anh hay về sự nỗ lực

 1. “The only place where success comes before work is in the dictionary.” – Vidal Sassoon (Thành công chỉ đến trước khi làm việc trong từ điển.)

 2. “The difference between ordinary and extraordinary is that little extra.” – Jimmy Johnson (Sự khác biệt giữa bình thường và phi thường là một chút nỗ lực thêm.)

 3. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là kết thúc, thất bại không phải là thảm họa: điều quan trọng là lòng can đảm để tiếp tục.)

 4. “The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

 5. “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.” – Vince Lombardi (Sự khác biệt giữa một người thành công và những người khác không phải là thiếu sức mạnh, không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu ý chí.)

 6. “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm.)

 7. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất cho việc hiện thực hóa của chúng ta ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay.)

 8. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 9. “The only thing that overcomes hard luck is hard work.” – Harry Golden (Điều duy nhất vượt qua vận rủi là làm việc chăm chỉ.)

 10. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 11. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus (Điều duy nhất không đổi là thay đổi.)

 12. “The only way to fail is to give up.” – Winston Churchill (Cách duy nhất để thất bại là bỏ cuộc.)

 13. “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.” – Helen Keller (Điều tồi tệ nhất sau mù lòa là có tầm nhìn nhưng không có tầm nhìn.)

 14. “The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” – Joel Brown (Điều duy nhất ngăn cản bạn và ước mơ của bạn là ý chí thử và niềm tin rằng nó thực sự có thể.)

 15. “The only thing that will stop you from achieving your goals is you.” – Joel Brown (Điều duy nhất sẽ ngăn bạn đạt được mục tiêu của mình là chính bạn.)

 16. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 17. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus (Điều duy nhất không đổi là thay đổi.)

 18. “The only way to fail is to give up.” – Winston Churchill (Cách duy nhất để thất bại là bỏ cuộc.)

 19. “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.” – Helen Keller (Điều tồi tệ nhất sau mù lòa là có tầm nhìn nhưng không có tầm nhìn.)

 20. The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.(Điều duy nhất ngăn cản bạn và ước mơ của bạn là ý chí thử và niềm tin rằng nó thực sự có thể.)
 21. “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.” – Vince Lombardi (Sự khác biệt giữa một người thành công và những người khác không phải là thiếu sức mạnh, không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu ý chí.)

 22. “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm.)

 23. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất cho việc hiện thực hóa của chúng ta ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay.)

 24. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 25. “The only thing that overcomes hard luck is hard work.” – Harry Golden (Điều duy nhất vượt qua vận rủi là làm việc chăm chỉ.)

 26. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 27. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus (Điều duy nhất không đổi là thay đổi.)

 28. “The only way to fail is to give up.” – Winston Churchill (Cách duy nhất để thất bại là bỏ cuộc.)

 29. “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.” – Helen Keller (Điều tồi tệ nhất sau mù lòa là có tầm nhìn nhưng không có tầm nhìn.)

 30. “The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” – Joel Brown (Điều duy nhất ngăn cản bạn và ước mơ của bạn là ý chí thử và niềm tin rằng nó thực sự có thể.)

 31. “The only thing that will stop you from achieving your goals is you.” – Joel Brown (Điều duy nhất sẽ ngăn bạn đạt được mục tiêu của mình là chính bạn.)

 32. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 33. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus (Điều duy nhất không đổi là thay đổi.)

 34. “The only way to fail is to give up.” – Winston Churchill (Cách duy nhất để thất bại là bỏ cuộc.)

 35. “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.” – Helen Keller (Điều tồi tệ nhất sau mù lòa là có tầm nhìn nhưng không có tầm nhìn.)

 36. “The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” – Joel Brown (Điều duy nhất ngăn cản bạn và ước mơ của bạn là ý chí thử và niềm tin rằng nó thực sự có thể.)

 37. “The only thing that will stop you from achieving your goals is you.” – Joel Brown (Điều duy nhất sẽ ngăn bạn đạt được mục tiêu của mình là chính bạn.)

 38. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 39. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 40. “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất cho việc hiện thực hóa của chúng ta ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay.)

 41. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 42. “The only thing that overcomes hard luck is hard work.” – Harry Golden (Điều duy nhất vượt qua vận rủi là làm việc chăm chỉ.)

 43. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 44. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus (Điều duy nhất không đổi là thay đổi.)

 45. “The only way to fail is to give up.” – Winston Churchill (Cách duy nhất để thất bại là bỏ cuộc.)

 46. “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.” – Helen Keller (Điều tồi tệ nhất sau mù lòa là có tầm nhìn nhưng không có tầm nhìn.)

 47. “The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” – Joel Brown (Điều duy nhất ngăn cản bạn và ước mơ của bạn là ý chí thử và niềm tin rằng nó thực sự có thể.)

 48. “The only thing that will stop you from achieving your goals is you.” – Joel Brown (Điều duy nhất sẽ ngăn bạn đạt được mục tiêu của mình là chính bạn.)

 49. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)

 50. “The only thing that is constant is change.” – Heraclitus (Điều duy nhất không đổi là thay đổi.)

những câu nói tiếng anh hay về sự nỗ lực

Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực

 • “The only place where success comes before work is in the dictionary.” – Vidal Sassoon

(Câu thành ngữ này có nghĩa là thành công không bao giờ đến trước nỗ lực. Thành công chỉ có thể đạt được thông qua sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ.)

 • “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.” – Vince Lombardi

(Câu nói này nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa một người thành công và những người khác không phải là sức mạnh, kiến thức hay tài năng, mà chính là ý chí. Ý chí là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của một người.)

 • “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

(Câu nói này khuyên chúng ta nên tìm kiếm thứ mà mình yêu thích và theo đuổi nó một cách nghiêm túc. Khi bạn yêu thích công việc của mình, bạn sẽ có động lực để nỗ lực và đạt được thành công.)

 • “The road to success is dotted with many tempting parking places.” – Will Rogers

(Câu nói này ngụ ý rằng trên con đường dẫn đến thành công luôn có những cám dỗ khiến bạn dễ dàng bỏ cuộc. Để thành công, bạn cần phải kiên trì và vượt qua những cám dỗ đó.)

 • “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

(Câu nói này khuyên chúng ta nên tìm kiếm thứ mà mình yêu thích và theo đuổi nó một cách nghiêm túc. Khi bạn yêu thích công việc của mình, bạn sẽ có động lực để nỗ lực và đạt được thành công.)

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực không chỉ mang ý nghĩa khích lệ, động viên mà còn là lời nhắc nhở chúng ta hãy luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu của mình. Hãy ghi nhớ những câu nói này và lấy chúng làm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Xem thêm:

Dưới đây là một số cách sử dụng những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực

 • Bạn có thể sử dụng những câu nói này để tự động viên bản thân khi gặp khó khăn.
 • Bạn có thể sử dụng những câu nói này để chia sẻ với bạn bè, người thân để truyền cảm hứng cho họ.
 • Bạn có thể sử dụng những câu nói này làm caption cho các bài viết trên mạng xã hội để truyền cảm hứng cho mọi người.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng câu nói “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” để tự động viên bản thân khi gặp khó khăn trong công việc. Bạn có thể chia sẻ câu nói “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.” với bạn bè để truyền cảm hứng cho họ theo đuổi ước mơ của mình. Bạn cũng có thể sử dụng câu nói “The only place where success comes before work is in the dictionary.” làm caption cho bài viết trên mạng xã hội để truyền cảm hứng cho mọi người.

Hãy sử dụng những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực một cách hiệu quả để biến chúng trở thành nguồn động lực giúp bạn đạt được thành công trong cuộc sống.